Документи, які визначають права дітей

Конвенція ООН про права дитини (зокрема ст.16)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

Конституція України (зокрема ст.32)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 №2297-VI

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

Закон України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 №2402-ІІI (зокрема ст. 10)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

Цивільний кодекс України (зокрема ст.307, 308)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Розпорядження КМУ “Про схвалення Концепції Державної соціальної Програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року” від 05.04.2017 №230-р.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230-2017-%D1%80#Text

Рекомендація СМ/rec (2018) 7 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому середовищі

https://mvs.gov.ua/upload/file/rekomendac_ya_schodo_zahistu_d_tey_u_cifrovomu_seredovisch_2018.pdf